Dadasaheb Phalke's Birth Anniversary (30 Apr 2019)

Photograph 1
Photograph 1

Chandrashekhar Pusalkar and Mrudula Pusalkar near Dadasaheb Phalke's Statue at Dadasaheb Phalke Marg

Photograph 2
Photograph 2

Chandrashekhar Pusalkar and Mrudula Pusalkar near Dadasaheb Phalke's Statue at Dadasaheb Phalke Marg

Photograph 3
Photograph 3

Chandrashekhar Pusalkar and Mrudula Pusalkar near Dadasaheb Phalke's Statue at Dadasaheb Phalke Marg

Photograph 4
Photograph 4

Chandrashekhar Pusalkar and Mrudula Pusalkar Paying Tribute to Dadasaheb Phalke's Statue

Photograph 5
Photograph 5

Chandrashekhar Pusalkar and Mrudula Pusalkar Paying Tribute to Dadasaheb Phalke's Statue

Photograph 6
Photograph 6

Chandrashekhar Pusalkar and Mrudula Pusalkar Paying Tribute to Dadasaheb Phalke's Statue

Photograph 7
Photograph 7

Gajanan Satardekar Paying Tribute to Dadasaheb Phalke's Statue

Photograph 8
Photograph 8

Gajanan Satardekar Paying Tribute to Dadasaheb Phalke's Statue

Photograph 9
Photograph 9

Chandrashekhar Pusalkar and Mrudula Pusalkar along with Actor Sushant Shelar near Dadasaheb Phalke's Statue